เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก
ช่องทางการตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม
แผนที่ภาษีที่ดิน โรงเรือนและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายคุ้มตรองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

E-service

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางการปฎิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
     No Gift Policy

กาสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการ
  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพิ่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
    ส่วนร่วม

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

รายงานการประชุมสภาอบต.
รายงานประชาคมตำบล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
ดูทั้งหมด

การประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24ก.พ.66อบต.ทุ่งคอกร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองเฝ้า จัดโครงการอบรมให้ความรูู้ด้านวินัยจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับข้าราชการพนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เด็กนักเรียนในพื้นที่ต.ทุ่งคอกและประชาชน ต.ทุ่งคอก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.ทุ่งคอก ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์บริหารและการตลาดยุคใหม่ ณ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บ่อสุพรรณไร่ปู่ฑูรย์ ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.ทุ่งคอก ได้จัดโครงการฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “การทำพิซซ่า” ประจำปี 2566 ณ ไร่จอมยุทธ์ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสุรพล ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
[+] more
 
 
 
[+] more
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ทุ่งคอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ อบต.ทุ่งคอก
แบบวัดความพึงพอใจ
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ 
รายละเอียด  -
ติดต่อ  ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดทุ่งเข็น
รายละเอียด   ขอเชิญเที่ยวงานย้อนยุคสืบสานประเพณีสงกรานต์ วัดทุ่งเข็น..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ศาลปกครอง กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร