พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 63 2  
2 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ปี 62 3  
3 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 321-บ้านดอนกอก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 74  
4 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่ออมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลทท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านบัวขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกสื (e-bidding) 475  
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านบัวขาว 915  
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน พื้นที่ หมู่ 9 บ้านลองตอง 2785  
7 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน พื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านลองตอง ขนาด ๒๐ ลบ.ม./ชม. แบบมีเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2795  
8 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน พื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านลองตอง ขนาด ๒๐ ลบ.ม./ชม. แบบมีเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2784  
9 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สพ. ๓๒๗๔บ้านทุ่งเจริญ - บ้านนอก หมู่ที่ ๙ บ้านลองตอง ตำบลทุ่งคอก 5426  
10 ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๙ 6332  
11 โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑ ตัน ) 8655  
12 โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 6 บ้านโป่ง (ประกาศ,ปปช. ,ใบเสนอราคา) 8894  
13 ครงการเสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายลองตอง-ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 (ปร4 5) 8964  
14 โครงการเสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายลองตอง-ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 (ปปช1) 8920  
15 โครงการเสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายลองตอง-ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 (ใบเสนอราคา) 8899  
16 โครงการเสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายลองตอง-ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 8713  
17 โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 6 บ้านโป่ง (ปร4 5 ) 9124  
18 โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านปากคอก 9150  
19 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ชำรุดเสียหายเป็นแห่งๆพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ 1 8889  
20 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ชำรุดเสียหายเป็นแห่งๆ พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ 1 8931