โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 บ้านเทพพิทักษ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2560 175  
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 บ้านเทพพิทักษ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2560 173  
3 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองเอกสารและยื่นซองเอกสารเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 บ้านเทพพิทักษ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2560 169  
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่องประกวดราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 173  
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานสอบราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก 172  
6 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองเอกาสารสอบราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก 165  
7 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ เพื่อรองรับบริการของประชาชนและผู้พิการ เพื่อทดแทนของเดิมที่บดบังภูมิทัศน์(แบบแปลนห้องน้ำ) 170  
8 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ เพื่อรองรับบริการของประชาชนและผู้พิการ เพื่อทดแทนของเดิมที่บดบังภูมิทัศน์ 160  
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ 173  
10 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง หมู่ 9,หมู่ 4และหมู่ 1 171  
11 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 186  
12 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ รถยนต์ส่วนกลาง 179  
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง 203  
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เป็นสำนักงานกองคลัง 189  
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่องประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยาง หมู่ 9 หมู่ 1 และหมู่ 4 219  
16 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาขยายสระเก็บน้ำระบบผลิตประปา หมู่ 6 บ้านโป่ง 284  
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่องประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ชำรุดเสียหายเป็นแห่งๆ พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ 1 - 16 292  
18 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง ประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านลองตอง และหมู่ 11 บ้านปากคอก 291  
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่องประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยาง หมู่ 1,15 และหมู่ 6 275