โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
   
 
กิจกรรมการรณรงค์การคัดแยกขยะ
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560


   
   
   
 
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (รอบเดือนเมษายน 2560)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
ประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2559


   
   
   
 
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปี พ.ศ.2558
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2558


   
   
   
 
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปี พ.ศ.2558
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558


   
   
   
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2558


   
   
   
 
การประชาคมหมู่บ้าน ต.ทุ่งคอก ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558


   
   
   
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมอาชีพ "หลักสูตรการร้อยสร้อยคริสตัล"
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557


   
   
   
 
การประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557


   
   
   
 
การประชาคมหมู่บ้านตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557


   
   
   
 
การประชุมคณะกรรมการแผนฯ อบต.ทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2556


   
   
   
 
การประชาคมตำบลทุ่งคอก ปี 2556
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2556


   
   
   
 
การจัดงานวันเด็ก ตำบลทุ่งคอก ประจำปี ๒๕๕๖
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2556


   
   
   
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ครั้งแรก พ.ศ.2555
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555