พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
   
 
การประชาคมตำบลทุ่งคอก เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563


   
   
   
 
การประชาคมตำบลทุ่งคอก เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
การประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนเมษายน)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
การประชาคมตำบลทุ่งคอก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
โครงการสองพี่น้องห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย พร้อมใจใส่หมวกนิรภัย 100%
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2551


   
   
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2561


   
   
   
 
วันลอยกระทง ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560


   
   
   
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
กิจกรรมการรณรงค์การคัดแยกขยะ
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (รอบเดือนเมษายน 2560)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
ประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2558