เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก
ช่องทางการตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม
แผนที่ภาษีที่ดิน โรงเรือนและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายคุ้มตรองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางการปฎิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
     No Gift Policy

กาสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการ
  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพิ่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
    ส่วนร่วม

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

รายงานการประชุมสภาอบต.
รายงานประชาคมตำบล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
   
 
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารอบต.ทุ่งคอก นำโดยท่านนายกสุรพล ตันกสิกิจ นายกอบต.ทุ่งคอก พ.อ.อ.การะเวก สีทา ปลัดอบต.ทุ่งคอก คุณครูและนักเรียนโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ร
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2566


   
   
   
 
โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพคณะทำงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566


   
   
   
 
โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพคณะทำงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17-18 สิงหาคม 66 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพคณะทำงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสอ.สองพี่น้อง และปลัดอำเภอสองพี่น้อง ได้ลงพื้นที่รณรงค์การลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นการลดขยะมูลฝอยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2566


   
   
   
 
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรัษ์โลก วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารอบต.ทุ่งคอก นำโดยท่านนายกสุรพล ตันกสิกิจ นายกอบต.ทุ่งคอก สมาชิกสภาอบต.ทุ่งคอก ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.ทุ่งคอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2566


   
   
   
 
โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตาในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 13 กรกฏาคม 2566


   
   
   
 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2565


   
   
   
 
สนามกีฬา อบต.ทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565


   
   
   
 
ร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระราชินีและร่วมฉลองเปิดเจดีย์ ๑๐๐ ยอดวัดไผ่โรงวัวและร่วมเวียนเทียนใน วันวิสาขบูชา
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2566


   
   
   
 
การประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566


   
   
   
 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566


   
   
   
 
วันที่ 24ก.พ.66อบต.ทุ่งคอกร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองเฝ้า จัดโครงการอบรมให้ความรูู้ด้านวินัยจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับข้าราชการพนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เด็กนักเรียนในพื้นที่ต.ทุ่งคอกและประชาชน ต.ทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566


   
   
   
 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.ทุ่งคอก ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์บริหารและการตลาดยุคใหม่ ณ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บ่อสุพรรณไร่ปู่ฑูรย์ ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566


   
   
   
 
วันที่ 26 มกราคม 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.ทุ่งคอก ได้จัดโครงการฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “การทำพิซซ่า” ประจำปี 2566 ณ ไร่จอมยุทธ์ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2566


   
   
   
 
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสุรพล ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
ด้วยในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกจึงจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการทำความดีและจัดทำโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
กิจกรรมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ตามโครงการผู้ว่ามาหานะเธอ ณ โรงเรียนเทพพิทักษ์ โดยมีนายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล นายอำเภอสองพี่น้อง ปลัดอาวุโส เหล่ากาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี นายสุรพล ตันกสิกิจ นายก อบต. ทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
อบต.ทุ่งคอก ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอสองพี่น้อง และไร่จอมยุทธ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา นำโดย นายประทีป ชัยยอด นายก อบต.นาหว้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนกลุ่มเกษตรกร เข้ารับฟังบรรยายศึกษาดูงาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
การอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการดับเพลิง เบื้องต้น ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รร.วัดเทพพิทักษ์ วันที่ 22 มี.ค.65
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565


   
   
   
 
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย หมู่ที่ 6,7,14,16 จำนวน 19 ราย ณ .ห้องประชุมธรรมมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย