เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 

 
 
 
 

       คำแถลงนโยบายของ นายสรุพล  ตันกสิกิจ นายกองคก์ารบรหิารส่วนตำบลทุ่งคอก
ต่อที่ประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบลทุ่งคอก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๕
วันที่  ๖ มกราคม  ๒๕๖๕ เวลา  ๙.๐๐ น.
 ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบลทุ่งคอก

เรียน ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบลทงุ่คอก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

             ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก 
เมื่อวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   ข้าพเจ้า นายสุรพล  ตันกสิกิจ  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก และนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ลงวันที่  ๒๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
              เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๕๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้าพเจ้า นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกแห่งนี้  โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  ให้บรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความ ต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนา ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
             ๑. นโยบายเร่งด่วน 
             เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริม ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างเป็นระบบ จากสาธารณภัย โรคติดต่อ อาทิเช่น โรคโควิด - ๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
             ๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
             เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม  ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและ สถานศึกษาอย่างทั่วถึง  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูล เฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกัน รายได้ผู้สูงอายุ  ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  เฉพาะกลุ่ม  และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม   ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่  จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ 
             ๓. นโยบายการศึกษา
             เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่และการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน    ที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย  ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยม ความเป็นไทย  สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย และการจัดงานวันสำคัญต่างๆ  จัดให้มี สถานที่สำหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนโดยทั่วไป  
            ๔. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
            เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง  แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย  โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  ด้านการปรับปรุง  ภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว  ระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี
            ๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
            เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ  ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าในชุมชน ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ส่งเสริมระบบจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจรในเขตพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน
            ๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
            เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน  น้อมนำแนวคิดปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ สนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
            ๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
           เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง  โปร่งใสและคุ้มค่า  โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เชื่อมโยงการบริการข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาค  การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่ จำเป็นส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและ ข้าราชการประจ า
           จากนโยบายข้างต้น  เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน
           กระผม  นายสุรพล  ตันกสิกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป กระผมจะมุ่งบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เป็นสำคัญ 

                                                                                                                     ขอบคุณครับ