หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
การขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
โครงการกิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
โครงการบ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ปลอดโรค ปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง ประจำปีงบประมาณ 2563  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
โครงการรณรงค์ต่อต้านการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ (น้ำ้ยาปรับผ้านุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2563  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการพับเหรียญโปรยทาน ประจำปีงบประมาณ 2563  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.) ประจำปีงบประมาณ 2563  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
โครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
การอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2563  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปาของหน่วยงาน อบต.ทุ่งคอก  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563  
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย