เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์,การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565  
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565


 
   
   
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) (เอกสารแนบท้าย)  
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)(เอกสารแนบท้าย)


 
   
   
   
 
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ จากเว็บไซต์ธนารัก เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ จากเว็บไซต์ธนารัก เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก


 
   
   
   
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๓ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๓ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย