เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
     
 
 

จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
1. หมู่ที่ 1 บ้านบัวขาว
2. หมู่ที่ 2 บ้านเทพพิทักษ์
3. หมู่ที่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง
4. หมู่ที่ 4 บ้านดอนกอก
5. หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมัน
6. หมู่ที่ 6 บ้านโป่ง
7. หมู่ที่ 7 บ้านทับเสนารักษ์
8. หมู่ที่ 8 บ้านวังตะกู
9. หมู่ที่ 9 บ้านลองตอง (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน)
10.หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งคอก (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน)
11.หมู่ที่ 11

บ้านปากคอก (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน)

12.หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเข็น
13.หมู่ที่ 13

บ้านรางเทียน

14.หมู่ที่ 14 บ้านโป่งตะไล้
15.หมู่ที่ 15

บ้านทุ่งเจริญ

16.หมู่ที่ 16.

บ้านหนองกระทุ่ม


ประชากร
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 ตำบลทุ่งคอกมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 12,491 คน  แยกเป็นชาย  6,056 คน  หญิง  6,435 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  151 คน / ตารางกิโลเมตร