เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
     
 
 

นางแพรวทิพย์ ศิรวุฒินานนท์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โทร.098-3239598

 

 

 

 

นางสาวปณัสญา  แสงสว่าง

นางสาวพัสตราภรณ์ ทัศนเจริญ

นางสาวจงรัก ใจซื่อ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ครู อันดับ คศ.๒

ครู อันดับ คศ.๑

นางสายรุ้ง เหลืองวัฒนวิไล

นางศุภกานต์ เกียรติ์พงษ์ลาภ

ครู อันดับ คศ.๑

ครู อันดับ คศ.๑

 

พนักงานจ้าง

นางสาวณัฐรดา คงแก้ว

นางพัชรี จินดารัตน์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติณัฐฎ์ ใจเอื้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 

นางสาวอรชุตา บุญญฤทธิ์

 

นางจันทรา ผิวทองงาม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างทั่วไป

 


กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ

    ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย   

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ด้าน คือ
1. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-

งานบริหารงานบุคคล 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารการศึกษา 
- งานวางแผนและสถิติ 
- งานการเงินและบัญชี
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ 
3. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานจัดการศึกษา
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
- งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก