เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
     
 
 

นางเสาวณี  หมื่นราษฎร์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  โทร.089-5153368


นางสาวศิรินาถ  วโรหะ

นางสาวกนิษฐา  นาริวงศ์

นางสาวจีระประภา  ผิวทองงาม

นักวิชาการสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

พนักงานประจำรถขยะ


  

 

อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุข
        ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาล
อื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 ด้าน คือ

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
  • งานอาชีวอนามัย
  • งานสุขาภิบาลทั่วไป
  • งานสุขาภิบาลโรงงาน
  • งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ
  • งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • งานติดตามตรวจสอบ

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
  • งานอนามัยชุมชน
  • งานสาธารณสุขมูลฐาน
  • งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
  • งานป้องกันยาเสพติด
  • งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  • งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  • งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและควบคุมโรค
  • งานเฝ้าระวัง
  • งานระบาดวิทยา
  • งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
  • งานโรคเอดส์

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
  • งานรักษาพยาบาล
  • งานทันตกรรม
  • งานอนามัยโรงเรียน

งานรักษาความสะอาด
  • งานควบคุมสิ่งปฎิกูล
  • งานควบคุมมลพิษ
  • งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฎิกูล 
  • งานกำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสีย

งานสัตวแพทย์
  • งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  • งานกิจการโรงฆ่าสัตว์
  • งานป้องกันรักษาโรคและกักกันสัตว์
  • งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี