เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
     
 
 

นางเสาวณี   หมื่นราษฎร์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  โทร.089-5153368

                                                                           


                       นางสาวรัชนก   สุขสมจิตร

                                นางสาวกานดา  สามงามเสือ
                              นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                                          เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.เดือนเพ็ญ  นุชเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองสวัสดิการสังคม

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน งานพัฒนาสตรีและการส่งเสริมอาชีพ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คือ

  (1) งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่รับผิดชอบ ช่วยดูแลสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ ผู้ยากไร้  คนเร่ร่อนและผู้ป่วยเอดส์ , จัดทำโครงการต่าง ๆ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีรายละเอียดขอบเขตของการปฏิบัติงานดังนี้

 1. จัดทำการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์เป็นประจำทุกเดือน
 2. รับขึ้นทะเบียนขอรับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณนั้น
 3. จัดทำและรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่าง ๆ
 4. รายงานการเพิกถอนสิทธิผู้สูงอายุ/คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตให้ผู้บริหารทราบ
 5. งานตรวจสอบภายใน ควบคุมและรายงานการตรวจสอบภายในของกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
 6. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1 ตามระเบียบพัสดุฯ
 7. งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านงานสังคมสงเคราะห์
 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 (2) งานพัฒนาชุมชน    มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ ดูแลและประสานงานกับศูนย์พัฒนาครอบครัว , ประสานงานกับองค์กรชุมชน , ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี งานสภาเด็กและเยาวชน งานชมรมผู้สูงอายุ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีรายละเอียดขอบเขตของการปฏิบัติงานดังนี้

 1. ประสานงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
 2. ประสานงานกับกลุ่มองค์กรชุมชน
 3. ดำเนินงานกับกลุ่มบทบาทพัฒนาสตรี ตามนโยบายของรัฐบาล
 4. งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาชุมชน
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 (3) งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ ดูแลงานส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน , งานสวัสดิการสังคมต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีรายละเอียดขอบเขตของการปฏิบัติงานดังนี้

 1. ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชน
 2. งานโอนงบประมาณกองสวัสดิการสังคม
 3. ช่วยเหลือดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยเป็นตัวกลางประสานงานกับหน่วยงานของศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 65 จังหวัดสุพรรณบุรี ตามประเภทผู้ขอรับบริการ ฯลฯ
 4. งานส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 5. ส่งเสริมการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพ , ผลักดันให้เกิดศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกัน , ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆที่ประสบความสำเร็จในท้องถิ่นอื่น เพื่อจะได้นำมาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป
 6. งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา                      

 (4) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ช่วยดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณ , งานประชาสัมพันธ์ , งานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีรายละเอียดขอบเขตของการปฏิบัติงานดังนี้

 1. รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. เก็บและค้นหา หนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ
 3. ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ
 4. ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และพัสดุครุภัณฑ์
 5. ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป
 6. ช่วยทำบันทึกย่อเรื่อง
 7. ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
 8. ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 9. จัดทำฎีกาเบิกเงินประเภทต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคม
 10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา