เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก
ช่องทางการตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม
แผนที่ภาษีที่ดิน โรงเรือนและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายคุ้มตรองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

E-service

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางการปฎิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
     No Gift Policy

กาสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการ
  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพิ่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
    ส่วนร่วม

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

รายงานการประชุมสภาอบต.
รายงานประชาคมตำบล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
     
 
 

ที่ตั้ง
ตำบลทุ่งคอกเป็นหนึ่งใน 14 ตำบล ของอำเภอสองพี่น้องตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร

เนื้อที่
ทุ่งคอก  มีเนื้อที่ประมาณ 83.0   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ จำนวน 51,875  ไร่

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขต อากาศร้อนชื้น  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การทำไร่  ทำนา มีคลองส่งน้ำชลประทานและคลองระบายน้ำไหลผ่าน  9  สาย   เป็นระยะทางประมาณ  60  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลศรีสำราญ และตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบล ดอนมะนาว และตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบล บ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ของผู้มีงานทำประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างค้าขาย และ รับราชการ / พนักงานของรัฐ ตามลำดับ 
 
อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชาชรภายในตำบล มากที่สุด คือ
อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ อ้อย  ข้าว ไม้ผล เช่น ฝรั่ง  แก้วมังกร  มะม่วง ฯ พืชผัก  เช่น  หน่อไม้ฝรั่ง  กระเจี๊ยบเขียว ไม้ดอกไม้ประดับ  เช่น ดาวเรือง กล้วยไม้    

ด้านการเลี้ยงสัตว์  
เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยง วัว สุกร ไก่  

ด้านอุตสาหกรรม
ทุ่งคอกมีโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานผลิตแบะ  โรงงานบรรจุยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช  โรงงานผลิตไฟเช็ค โรงงานหล่อเหล็ก โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์  โรงงานป่นกระดูกสัตว์

การพาณิชย์ /การบริการ
 - สถานีบริการน้ำมัน 4 แห่ง  - ร้านขายอะไหล่รถยนต์ 1 แห่ง
 - โรงงานทำขนม 1 แห่ง  - ร้านอ๊อก เชื่อม กลึง 2 แห่ง
 - โรงงานอุตสาหกรรม 7 แห่ง    - ฟาร์ม 4 แห่ง
 - โรงสีข้าว 1 แห่ง  - ร้านขายยา 1 แห่ง
 - ร้านขายรถยนต์เก่านำเข้า   3 แห่ง  - บ้านเช่า/ห้องเช่า 3 แห่ง
 - บริษัทประกันภัย่รถยนต์ 5 แห่ง       - ร้านอาหาร 3 แห่ง
 - บริษัทเงินทุน 1 แห่ง  - ร้านมินิมาร์ท/ซุปเปอร์ 2 แห่ง
 - อู่ซ่อมรถยนต์ 10  แห่ง  - ร้านขายของชำ 30  แห่ง
 - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 4 แห่ง  - ร้านตัดผมชาย 4 แห่ง
 - ร้านรับซื้อของเก่า 1 แห่ง  - ร้านเสริมสวย 4 แห่ง
 - ตลาดนัด  2 แห่ง  - สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี   1 แห่ง

กลุ่มอาชีพ
 - กลุ่มทอผ้าฝ้าย หมู่ที่ 6 1 กลุ่ม
 - กลุ่มแม่บ้านรางเทียนน้ำพริกแกง  หมู่ที่ 13 1 กลุ่ม
 - กลุ่มน้ำดื่มชุมชน คนหมู่ที่ 3 1 กลุ่ม
 - กลุ่มธูปเทียนหอม 1 กลุ่ม
 - กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา หมู่ที่ 2   1   กลุ่ม
 - กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้า หมู่ที่ 1 1 กลุ่ม
 - กลุ่มนวดแผนไทย 1 กลุ่ม

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - ตู้ยาม  จำนวน 3 แห่ง
 - รถยนต์ตรวจการ  จำนวน - คัน
 - รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น  จำนวน 120 คน 

มวลชนจัดตั้ง
 - ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น 150 คน
 - สภาวัฒนธรรม 1 สภาฯ 40 คน
 - กลุ่มสตรี 1 กลุ่ม 165 คน
 - อสม. 160 คน
การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบล มีความสะดวกรวดเร็ว ในการเดินทางสัญจรไป – มา  โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล ดังนี้
 - ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 321 ผ่านตำบลทุ่งคอก
 - ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3387 ผ่านบ้านหนองวัลย์เปรียง - ทับกระดาน
 - ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3358 ผ่านตำบลทุ่งคอก - ดอนตาเพชร
 - ถนน รพช.สพ. (บ้านทุ่งเข็น -  ดอนมะเกลือ)
 - ถนน รพช. สาย ป้ายเขต - เทพพิทักษ์
 - ถนน รพช. สายศรีเฉลิมเขต - หนองชัน
 - ถนน รพช.สายหนองชัน - ปากคอก
 - ถนน รพช.สายปากคอก - ทุ่งเจริญ
 - ถนน รพช. สายทุ่งเจริญ - ทุ่งคอก
 - ถนน รพช. สายวังตะกู - หนองโพธิ์
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโยธาธิการสาย ทุ่งคอก - หนองหมัน

           นอกจากนี้การเดินทางระหว่างตำบลทุ่งคอกไปยังอำเภอและจังหวัดอื่นยังมีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านตำบล 3 สาย  คือ สาย 998 กรุงเทพฯ - ด่านช้าง  สาย 88 กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี สาย 80 กรุงเทพฯ-บางลี่

การสื่อสารและโทรคมนาคม
ตำบลทุ่งคอก มีการใช้โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ประมาณร้อยละ 50 มีตู้โทรศัพท์สาธารณะอีกประมาณ  35  ตู้  

การไฟฟ้า
ตำบลทุ่งคอกใช้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง  16 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 99.2  ของประชากรทั้งหมดในตำบล

แหล่งน้ำ
 - บ่อโยก จำนวน 3 แห่ง
 - ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 12 แห่ง
 - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 - บึง,หนอง จำนวน 4 แห่ง
 - คลอง จำนวน 4 สาย
 - คลองชลประทาน จำนวน 4 สาย