เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
     
 
 

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งคอก

นายจ่าง  ใจกล้า

ประธานสภา อบต. โทร.081-9816919

 
 

นายสุชิน  รำพึงจิตต์

รองประธานสภา อบต. โทร. 089-9157131

 

นายวันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ

นายเพียง  ทองย้อย

นายพลภัทร  ห่วงรักษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
โทร.081-8118495

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
โทร.081-1923773

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
โทร.086-3760913 


นายเสกสรร  สวยล้ำ

นายเสนีย์  ศิริพันธ์

นายชลอ  แจ้งประจักษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทร.087-6645758

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
โทร.089-9158333

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทร.089-9051861

นายนฤพล  ม่วงจาบ

นายอภิชาติ  ใจเอื้อย

นายวันชัย  อดุลยธรรม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
โทร.087-6703212

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
โทร.085-4265600

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
โทร.085-2608325

นายสมบูรณ์  ใจกล้า 

นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 

นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
โทร.086-7988489

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
โทร.081-3785412

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
โทร.082-6518291

นางบูญปลูก  รามจุล

นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
โทร.081-7031149

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
โทร.089-5154181