หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
     
 
 

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งคอก

นายทองอินทร์  ถมทองคำ

ประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 

นายสุชิน รำพึงจิตต์

รองประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

ตำแหน่งว่าง

นางสีดา จินดารัตน์

นายวีระยุทธ ตันหยงธัชชัย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายเพียง ทองย้อย

นายธวัชชัย เซียงฉิน

ตำแหน่งว่าง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

 

นายวิชาญ  บุญมาก

นายเสกสรร  สวยล้ำ

นายเสนีย์  ศิริพันธ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

 ตำแหน่งว่าง

นายจ่าง  ใจกล้า

นายทองอินทร์  ถมทองคำ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นายชลอ  แจ้งประจักษ์

นายหล่ำ  ต้วงเอี๊ยก

นายนฤพล  ม่วงจาบ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นายสมศักดิ์  ใจซื่อ

นายไร เข็มทอง

นายชา  สีนวล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

นายบุญมี  พัดแก้ว    

   ตำแหน่งว่าง

นายณัฏฐนันท์  พาณิช

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11

นายประพันธ์   ใจซื่อ

นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ

นายสุทัศน์  เสียงโสม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13

นายสุชิน  รำพึงจิตต์

นายพร้อย   ใจน้ำ

นางบุญปลูก  รามจุล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15

นายโยธิน  แสงจันทร์

นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์

นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16