พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
     
 
 

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งคอก

นายสุวรรณ  หมื่นราษฏร์

ประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
 

นายพยงค์  โตอาจ

รองประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

ตำแหน่งว่าง

นางสีดา จินดารัตน์

นายวีระยุทธ ตันหยงธัชชัย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายเพียง ทองย้อย

นายธวัชชัย เซียงฉิน

นายนิพนธ์ สัตยารังสรรค์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

นายวิชาญ  บุญมาก

นายเสกสรร  สวยล้ำ

นายเสนีย์  ศิริพันธ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

               ตำแหน่งว่าง

นายจ่าง  ใจกล้า

นายทองอินทร์  ถมทองคำ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นายชลอ  แจ้งประจักษ์

นายหล่ำ  ต้วงเอี๊ยก

นายนฤพล  ม่วงจาบ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นายสมศักดิ์  ใจซื่อ

นายไร เข็มทอง

นายชา  สีนวล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

นายบุญมี  พัดแก้ว    

              ตำแหน่งว่าง

นายณัฏฐนันท์  พาณิช

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11

นายประพันธ์   ใจซื่อ

นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ

นายสุทัศน์  เสียงโสม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13

นายสุชิน  รำพึงจิตต์

นายพร้อย   ใจน้ำ

นางบุญปลูก  รามจุล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15

นายโยธิน  แสงจันทร์

นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์

นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16