เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ประกาศผลการประเมินการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564  
   
2
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564  
   
3
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   
4
รายงานผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2564  
   
5
รายงานผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2563  
   
6
รายงานการประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562  
   
7
รายงานผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2562  
   
8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563  
   
9
รายงานการประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561  
   
10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
   
11
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วตำบลทุ่งคอก (LPA) ประจำปี 2560  
   
12
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560  
   
13
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559