เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (ตาราง)  
   
2
แผนดำเนินงานประจำปี 2565  
   
3
แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
   
4
แผนดำเนินงานประจำปี 2564  
   
5
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
   
6
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
   
7
แผนดำเนินงานประจำปี 2563  
   
8
แผนดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
   
9
แผนดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
   
10
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562  
   
11
แผนดำเนินงานประจำปี 2561  
   
12
แผนการดำเนินงานประจำปี 2560  
   
13
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559  
   
14
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558  
   
15
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557  
   
16
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
   
17
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2552  
   
18
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2552  
   
19
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2553  
   
20
บัญชีโครงการ/กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2553