เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
   
2
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ  
   
3
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
   
4
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
   
5
คู่มือการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
   
6
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
   
7
การปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
   
8
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
9
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  
   
10
แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
   
11
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ  
   
12
คู่มือระเบียบการลา  
   
13
แนวทางการลงโทษวินัย  
   
14
คู่มือสวัสดิการพนักงาน  
   
15
คู่มือปฎิบัติการพัสดุ  
   
16
คู่มือปฎิบัติการด้านการเงิน การบัญชี  
   
17
คู่มือการเลื่อนระดับ  
   
18
คู่มือธุรการ  
   
19
ขั้นตอนการปฎิบัติการ  
   
20
คู่มือปฎิบัติงานทะเบียนประวัติราชการ  
   
21
การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง