หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศปิดทำการให้บริการประชาชนเป็นเวลา ๑๒ วัน 4  
2 ประกาศเรื่อง ผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 3  
3 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 13  
4 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1-เอกสารแนบท้าย) 26  
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1) 30  
6 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 25634เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 37  
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 2 36  
8 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 70  
9 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 69  
10 ประกาศ ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปี พ.ศ. 2563 0  
11 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 68  
12 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 65  
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 63  
14 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 71  
15 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 78  
16 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 79  
17 ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก 73  
18 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก 74  
19 แผนป้องกันการทุจริต4 (2561-2564) 80  
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 78