เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 3  
2 ประกาศ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ , การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3  
3 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 3  
4 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 17  
5 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 19  
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20  
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 22  
8 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 27  
9 ประกาศ กำหนดระยะเวลาสำราจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 29  
10 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2564 37  
11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 43  
12 ประกาศ ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2564 94  
13 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 93  
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 3 92  
15 ประกาศแจ้งผลการประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2565 88  
16 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 93  
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง กำหนดการประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 93  
18 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 91  
19 ประการ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย) 107  
20 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ปรจำปี ๒๕๖๕ 105