พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 0  
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 147  
3 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1552  
4 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 4362  
5 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 4577  
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 0  
7 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 6032  
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 6077  
9 ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6052  
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 6270  
11 ประกาศ เรื่อง โครงสร้าง และการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก 5989  
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 6374  
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง นโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 6423  
14 ประกาศ เรื่อง การลดขั้่นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี 2559 6272  
15 ประกาศ การจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี 2559 6245  
16 ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2558 6199  
17 ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2557 6402  
18 ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี พ.ศ.2556 6156  
19 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่องประชาชน 6091