เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 3  
2 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3  
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 4  
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2565) 5  
5 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 4  
6 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 19  
7 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 22  
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) 32  
9 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 32  
10 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 32  
11 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 45  
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๘-บ้านทับเสนารักษ์ หมู่ที่ ๗ บ้านทับเสนารักษ์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลทุ่งคอก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางแอลฟัลท์ติกคอน 42  
13 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565 54  
14 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านโป่งตะไล่ ตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565 52  
15 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโป่ง ตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565 56  
16 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหนองหมัน ตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565 52  
17 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านดอนกอก ตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565 56  
18 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 57  
19 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) 64  
20 ประกาศสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 71