หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
 
1 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3358-บ้านทับเสนารักษ์ หมู่ที่ 7,16 บ้านทับเสนารักษ์และบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลทุ่งคอก 1  
2 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สายบ้านหนองเฝ้า-บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6,7 บ้านโป่งและบ้านทับเสนารักษ์ ตำบลทุ่งคอก 2  
3 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สพ.3182 สายบ้านบัวขาว-บ้านเทพพิทักษ์ หมู่ที่ 1,2 บ้านบัวขาวและบ้านเทพพิทักษ์ ตำบลทุ่งคอก 2  
4 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่้บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่้ที่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง ตำบลทุ่งคอก 2  
5 รายงานการกำหนดราคากลางโครงสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 321 บ้านดอนกอก หมูู่ 4 ตำบลทุ่คอก 2  
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 19  
7 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 38  
8 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มกราคม 2564 30  
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31  
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3358-บ้านทับเสนารักษ์ หมู่ที่ 7,16 บ้านทับเสนารักษ์ และบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลทุ่งคอก 33  
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สพ.3182 สายบ้านบัวขาว-บ้านเทพพิทักษ์ หมู่ที่ 1,2 บ้านบัวขาวและบ้านเทพพิทักษ์ ตำบลทุ่งคอก 33  
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางสายบ้านหนองเฝ้า-บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6,7 บ้านโป่งและบ้านทับเสนารักษ์ ตำบลทุ่งคอก 30  
13 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 65  
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 62  
15 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 63 83  
16 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ปี 62 91  
17 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 321-บ้านดอนกอก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 152  
18 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่ออมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลทท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านบัวขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกสื (e-bidding) 553  
19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านบัวขาว 994  
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน พื้นที่ หมู่ 9 บ้านลองตอง 2916