โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2556-2558  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555  
ข้อบัญญัติ


 
   
   
   
 
แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2555-2557)  
แผนสามปี


 
   
   
   
 
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งคอก ปีที่ 2 ฉบับที่ 3  
จดหมายข่าว


 
   
   
   
 
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งคอก ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
จดหมายข่าว


 
   
   
   
 
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งคอก ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  
จดหมายข่าว


 
   
   
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.ทุ่งคอก  
ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์วิธีปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียง


 
   
   
   
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง กำหนดจำนวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนายก อบต.ทุ่งคอก  
ประกาศกำหนดจำนวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียง


 
   
   
   
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง นายก อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก


 
   
   
   
 
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งคอก ปีที่ 1 ฉบับที่ 3  
จดหมายข่าว


 
   
   
   
 
ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕


 
   
   
   
 
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งคอก ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  
จดหมายข่าว


 
   
   
   
 
จดหมายข่าว อบต.ทุ่งคอก ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  
ข่าวประชาสัมพันธ์


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า