พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
แจ้งชะลอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2558  
แจ้งชะลอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2558


 
   
   
   
 
แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2558-2560) แล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557


 
   
   
   
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) แล้วเมือวันที่ 20 พฤษภาคม 2557


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศ เรือ่ง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศเรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556  
อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
สาระน่ารู้ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
เชิญทุกท่านเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี 2558


 
   
   
   
 
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลทุ่งคอกร่วมจัดทำประชาคมตำบล ประจำปี 2557  
การประชาคมตำบลทุ่งคอก วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 16.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ทุ่งคอก


 
   
   
   
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ข้อบัญญัติ 57


 
   
   
   
 
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 8  
เดือนสิงหาคม


 
   
   
   
 
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 7  
เดือนกรกฎาคม


 
   
   
   
 
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 5  
เดือนพฤษภาคม


 
   
   
   
 
จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 4  
เดือนเมษายน


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า