องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพคณะทำงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2566


#อบรมวันที่สอง 18 สิงหาคม 66 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดทำกิจกรรมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพคณะทำงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2566 จำนวน 3 วัน ได้แก่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 66 ณ อบต.ทุ่งคอก และกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน ณ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 21 สิงหาคม 66 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายจตุพร มาทน ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับ อถล. พร้อมทั้งแนะนำการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนจากผู้ประเมินภายนอกด้วย #อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก #ถังขยะเปียกลดโลกร้อน #จังหวัดสะอาด
2024-06-14
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-08
2024-05-07
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19